1. Definities
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  a. Dastoon: www.dastoon.com hierna Dastoon genoemd, ingeschreven in Kamer van Koophandel te Amsterdam;

  b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  c. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  d. Dag: kalenderdag;

  e. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  f. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  g. Ontwerper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten via Dastoon aanbiedt;

  h. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 3. Dastoon
 4. Dastoon is ingeschreven in Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64168417. Btw-identificatienummer: NL438641760B01. We zijn per email bereikbaar via: hello@dastoon.com.

 5. Toepasselijkheid
 6. a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ontwerpers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ontwerpers en klant.

  b. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 7. Het aanbod
 8. a. Alle producten op Dastoon zijn voorzien van een productomschrijving. Ontwerper is verantwoordelijk voor een correcte productomschrijving per product.

  b. Levertijd van elk product wordt door ontwerper bepaald en via de productpagina kenbaar gemaakt aan (potentiële) klant. Ontwerper dient de aangegeven levertijd na te komen.

 9. De overeenkomst
 10. a. Dastoon is enkel een elektronische bemiddelaar tussen ontwerper en klant en de overeenkomst wordt tussen ontwerper en klant gesloten.

  b. Ontwerper is verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken en beloftes zoals levertijd en het aanleveren van het juiste product bij bestellingen.

 11. De prijs en betaling
 12. a. Alle prijzen die ontwerpers op Dastoon vermelden zijn inclusief btw en verzendkosten.

  b. De klant kan via verschillende betaalkanalen betaling(en) afronden. Deze zijn: iDeal, creditcard, Paypal.

 13. Levering
 14. a. Ontwerper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  b. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De klant kan een ander adres opgeven per product voor de levering.

  c. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ontwerper tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ontwerper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 15. Herroepingsrecht
 16. a. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dastoon mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  b. De klant dient, indien hij gebruik maakt van het herroepingsrecht, dit binnen de bedenktermijn via het mailadres hello@dastoon.com aan Dastoon kenbaar te maken.

  c. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  d. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug.

  e. De klant krijgt een bevestiging van de melding met het adres van de ontwerper.

  f. De klant is verantwoordelijk voor geschikte verpakking en terugsturen van product(en). De klant zorgt dat hij/zij een track&trace code krijgt bij de zending en bewaart het verzendbewijs totdat het bedrag van product teruggeboekt is.

  g. De verzendkosten van terugzending zijn voor rekening van klant.

  h. Binnen 14 dagen nadat het retourproduct is ontvangen door ontwerper, zorgt Dastoon dat het aankoopbedrag op het rekeningnummer van klant staat.

 17. Klachtenregeling
 18. a. De klant kan voor vragen of klachten over producten en ontwerpers gebruik maken van de opgegeven contactgegevens van Dastoon.

  b. Klachten worden zo snel mogelijk in behandeling genomen en binnen twee werkdagen beantwoord.

  c. Bij klachten dient klant zich allereerst te wenden tot Dastoon. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Dastoon als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 19. Aansprakelijkheid
 20. a. Dastoon zorgt voor een zorgvuldige selectie van ontwerpers en de producten die op Dastoon komen te staan.

  b. Dastoon is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de oorsprong van producten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Dastoon.

 21. Geschillen
 22. Op overeenkomsten tussen de ontwerper en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.